ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (Α’ 216) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως ισχύει, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4441/2016 (Α’ 227).

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να υποβάλουν αίτηση απόσπασής τους στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού έως και την Παρασκευή, 27/01/2017.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ (ΑΔΑ: ΨΕΘΤΟΞΤΒ-3ΟΙ)