ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΝΩΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Σύμφωνα με το Ν.4013/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παράγραφο 2 περίπτωση (γ) «Η Αρχή γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής.»

Μπορείτε να δείτε εδώ τις γνώμες της Αρχής για Σχέδια Νόμων, Π.Ν.Π., ΠΔ, λοιπές Κανονιστικές Πράξεις, Σχέδια Εγκυκλίων, σε φθίνουσα χρονολογική σειρά.