ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

Επί αιτημάτων αναθετουσών Αρχών για έγκριση προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007 εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων.

Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε «προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών» από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύμβασης, η Αρχή δύναται με απόφαση της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως άνω προθεσμία για δεκαπέντε (15) επιπλέον «εργάσιμες» ημέρες. Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (Α`63) και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007 (Α`64) οι οποίες, από την έναρξη ισχύος του ν. 4013/2011 και μέχρι την 31η.12.2012 εκδόθηκαν χωρίς να έχουν υποβληθεί ή πριν να υποβληθούν στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 2γ (δδ) του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματα τους.

*** Οι λέξεις «εργασίμων» και «εργάσιμες» τέθηκαν στο δεύτερο και τέταρτο αντίστοιχα εδάφιο της υποπερ.δδ΄ με τη παράγραφο 5 άρθρου 233 Ν.4281/2014, ΦΕΚ Α 160/8.8.2014, η οποία καταλαμβάνει και τα σχέδια αποφάσεων επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Αρχής κατά το χρόνο δημοσίευσης του πιο πάνω νόμου (8.8.2014).

**** Η φράση «προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών» αντικαθίσταται με τη φράση «προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών», με την περίπτωση β της παρ.2, άρθρου 21 του Ν.4441/2016 (Α΄227).

 

  • Παρακαλούμε, επιλέξτε από τα παρακάτω έτη :

Αποφάσεις ΕΑΑΔΗΣΥ 2016

Αποφάσεις ΕΑΑΔΗΣΥ 2015

Αποφάσεις ΕΑΑΔΗΣΥ 2014

Αποφάσεις ΕΑΑΔΗΣΥ 2013 (2ο εξάμηνο)