Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις (f.a.q) σε σχέση με το Νόμο 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

(Προσοχή, οι συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις (f.a.q.) τελούν υπό επικαιροποίηση.)