Σε συνέχεια της από 21/08/2019 Πρόσκλησης για άσκηση δικηγόρων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 9Ε67ΟΞΤΒ-7ΑΨ), σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια κλήρωση για την επιλογή του ασκούμενου/ης δικηγόρου θα διενεργηθεί την Τρίτη 10/09/2019 και ώρα 12.00μ.μ. στα γραφεία

...

Προσκαλούνται όσες/οι υποψήφιες/οι δικηγόροι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου της

...

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

...

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσής της μία φορά, στην Ενιαία

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της, επί της οδού Κεφαλληνίας 45 στην Κυψέλη, Αθήνα,

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των καταστάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για

...

Σας ενημερώνουμε ότι η γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW) πρόκειται να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των μελών του Stakeholder Expert Group on Public Procurement (SEGPP).

...

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.08.2018

Σε συνέχεια της από 26/07/2018 Πρόσκλησης για άσκηση δικηγόρων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: Ω91ΟΟΞΤΒ-Ω7Ζ), σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια κλήρωση για την επιλογή του ασκούμενου/ης δικηγόρου θα διενεργηθεί την Παρασκευή 10/08/2018 και ώρα 12.30μ.μ.στα

...

Προσκαλούνται όσες/οι υποψήφιες/οι δικηγόροι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών (15 Σεπτεμβρίου 2018 έως 15 Μαρτίου 2019), με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι

...

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή) κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4412/2016, σας

...

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σας κοινοποιεί το αριθμ.πρωτ. ΕΞ 12161-2018/10001/12-01-2018 ενημερωτικό έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με θέμα «Έκδοση πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ.2 του Ν.4412/2016».

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) εκφράζει τη βαθειά θλίψη του Προέδρου, των Μελών και του Προσωπικού της για το θάνατο του Θεοδώρου Σαρρή, Γενικού Διευθυντή της, που έλαβε χώρα την Πέμπτη 7.12.2017

...

Εγκρίθηκε η άσκηση στην ΕΑΑΔΗΣΥ ασκούμενων δικηγόρων για το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2017 έως 14 Μαρτίου 2018.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β 3074/6-9-2017) η με αριθμ. 29ΕΣ/18-8-2017 απόφαση της Αρχής «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την

...

Σε συνέχεια της από 13/07/2017 Πρόσκλησης για άσκηση δικηγόρων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 6Β0ΥΟΞΤΒ-2Β1), σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια κλήρωση για την επιλογή του ασκούμενου/ης δικηγόρου θα διενεργηθεί την Τετάρτη 06/09/2017

...

Ανακαλείται με απόφαση του Προέδρου της Αρχής, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4669/20-7-2017 ανακοίνωση πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Βοηθού Νομικού Συμβούλου της Ενιαίας

...

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 ( A 147 ),

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α'/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

...

Προσκαλούνται δικηγόροι στο εφετείο που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του βοηθού νομικού συμβούλου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

...

Προσκαλούνται όσες-οι υποψηφίες-οι δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών (15 Σεπτεμβρίου 2017 έως 15 Μαρτίου 2018), με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι

...

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής επικαιροποιημένη έκδοση του Υποδείγματος διακήρυξης για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο προμήθειας αγαθών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

...

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής υπόδειγμα διακήρυξης για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο προμήθειας αγαθών με ανοικτή διαδικασία, το οποίο δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.