Εγκρίθηκε η άσκηση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της ΕΑΑΔΗΣΥ ασκούμενων δικηγόρων για το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου 2016 έως 15 Σεπτεμβρίου 2016. Περισσότερα εδώ.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α'/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης

...

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 492/29-01-2016 Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Ενιαίας

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α'/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης

...

Ανάθεση στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) 8ου ΤΟ.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚHΣ «ΑΘΗΝA – ΕΛΠIΣ» των υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την μίσθωση χώρου γραφείων ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας περίπου 1.800 τ.μ. (ήτοι

...

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4368/2016 (Α' 21) “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”, το άρθρο 93

...

Σας ενημερώνουμε ότι, εκ παραδρομής, δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β/311/15-2-2016 (κλικ για λήψη), η με αρ. 67/1.4.2015 απόφαση της Αντιπροέδρου της

...

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/264/11.02.2016 (τεύχος Β), διόρθωση σφάλματος στην 67/2015 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/664/21.4.2015 (τεύχος Β).

Στα πλαίσια διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τίτλο «Υπηρεσίες αυτοματοποίησης, υποστήριξης και συντήρησης των διαδικασιών ενημέρωσης της

...

H Αρχή προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη λήψη υπηρεσιών αυτοματοποίησης, υποστήριξης και συντήρησης των διαδικασιών ενημέρωσης της διαδικασίας παρακράτησης και

...

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2015 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4354/2015 (Α' 176) "Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις

...

1. Περιγραφή

Σε συνέχεια της υπ. Αριθμ 252/2015 Απόφασης της Αρχής, σας διαβιβάζουμε αναλυτική περιγραφή των αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (περιγραφή είδους και ποσότητες) σε είδη γραφικής ύλης, εξοπλισμού γραφείου και φωτοτυπικό χαρτί καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν στην

...

Εγκρίθηκε η άσκηση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της ΕΑΑΔΗΣΥ ασκούμενων δικηγόρων για το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2015 έως 15 Μαρτίου 2016. Δείτε περισσότερα εδώ.

α) Οδηγίες για το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Παρατηρήθηκε ότι σε διαγωνισμούς που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, συχνά προβλέπεται στη διακήρυξη ότι η χρονική διάρκεια

...

Η ΕΑΑΔΗΣΥ ανακοινώνει ότι πρόκειται να αναρτήσει στον ιστότοπό της απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις των αναθετουσών αρχών, ομαδοποιημένες θεματικά (βλ. άρθρο 2 παρ.2 περ. (ια) του ν.4013/2011).

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με την υποχρεωτική εφαρμογή Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σε όλα τα Δημόσια Έργα, κατόπιν της διαγραφής της πρώην υποσημείωσης 15 του

...

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 162/2015 (14-07-2015) Απόφαση της Αρχής ανακοινώνεται ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο της διενέργειας του με αρ. πρωτ. 2087/12-05-2015

...

Ανακοινώνεται ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο της διενέργειας του με αρ. πρωτ. 2087/12-05-2015 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας

...

Σας διαβιβάζουμε, σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.7 της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 2087/12-05-2015 και αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 5757, τις απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ μέχρι και την 22/06/2015 και αφορούν τον

...

Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει: Ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,

...

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 664) η με αριθ. 67/2015 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων

...
  • Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β΄ Ν.4281/2014 ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΌ 31.12.2015 ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΩΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΥ.
  • ΕΩΣ ΤΗΝ 31.12.2015 ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
...

Σε συνέχεια της από 19/2/2015 Πρόσκλησης για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων, σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια κλήρωση για την επιλογή του ασκούμενου/ης δικηγόρου θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 12/03/2015 και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

...