Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προσκαλεί υποψήφιες-ους δικηγόρους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά το διάστημα από 15 Μαρτίου 2015 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

...

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Συντονισμού της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής «η Αρχή»)

...

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 16/2015 απόφασης της Αρχής (ΑΔΑ : ΨΨ59ΟΞΤΒ-9ΥΟ), με την οποία ματαιώθηκε ο υπ' αριθμ. 5124/3.12.2014 πρόχειρος διαγωνισμός και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σας καλούμε όπως συμμετάσχετε, εφόσον επιθυμείτε, στη

...

Σε συνέχεια προφορικών ερωτημάτων για τη συμπλήρωση του πίνακα του παραρτήματος της πρόσκλησης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

...

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για το χρονικό διάστημα από 12/01/2015 έως και 12/01/2016,

...

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1966. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στον τομέα μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής, από όπου και αποφοίτησε το 1993. Ολοκλήρωσε την μεταπτυχιακή του

...

Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων έργων ("Master II Contrats et

...

Απαντήσεις στις παρατηρήσεις των Φορέων που συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση στο Σχέδιο Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) - Κεντρικός και Περιφερειακός Εξοπλισμός και

...

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη τον Νοέμβριο του 1966. Προπτυχιακές σπουδές στην Νομική σχολή του ΔΠΘ. Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος από το 1990 έως το 1996 στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του

...

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28-1-1959. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών το 1981 (βαθμός «ΑΡΙΣΤΑ»), διπλωματούχος του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κλάδου Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου

...

Εγκρίθηκε η άσκηση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΕΑΑΔΗΣΥ των ασκούμενων δικηγόρων.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 3677/9.9.2014 ανακοίνωσης-πρόσκλησης για την απόσπαση υπαλλήλων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΒΧ9ΛΟΞΤΒ-Ω2Η), ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών

...

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014 ο ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις», στο Μέρος Β του οποίου (άρθρα 14-201) περιλαμβάνονται κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,

...

Κατατέθηκε στη Βουλή την 30.07.2014 το σχέδιο νόμου με τίτλο "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις", του οποίου το Μέρος Β' (άρθρα 14-201)

...

 

Στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας (ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ στο εικονίδιο της τελευταίας στήλης και "Αποθήκευση συνδέσμου ως") νόμους και προεδρικά διατάγματα,

...

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 123 (ΦΕΚ Α 216 5.11.2012)

 

Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

 

*** Διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ Α 254/24.12.2012

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

...

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 122 (ΦΕΚ Α 215 5.11.2012)

 

 

Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.

...

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕL 335 της 14-12-2013, σ.17) οΚανονισμός (EE) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 «για την

...