ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας (ΚΛΙΚ στο εικονίδιο του pdf) νόμους και προεδρικά διατάγματα, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα.

 

NOMOI

N.4412/2016

(Α΄ 147)

 • Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Διόρθωση σφαλμάτων, ΦΕΚ Α / 200 / 24-10-2016
  • Τροποποιήσεις, ΦΕΚ Α / 205 / 31-10-2016
  • Διόρθωση σφαλμάτων, ΦΕΚ Α / 206 / 3-11-2016
  • Διόρθωση σφαλμάτων, ΦΕΚ Α / 207 / 04-11-2016
  • Τροποποιήσεις, ΦΕΚ Α / 227 /06-12-2016
  • Τροποποιήσεις, ΦΕΚ Α / 240 / 22-12-2016
  • Τροποποιήσεις, ΦΕΚ Α / 241 / 23-12-2016
  • Τροποποιήσεις, ΦΕΚ Α / 24 / 01-03-2017
  • Τροποποιήσεις, ΦΕΚ Α / 47 / 03-04-2017

 

  Δείτε το κείμενο του νόμου 4412 με περιεχόμενα και σε ενιαία, αναζητήσιμη μορφή

(www.eaadhsy.gr/n4412)

Ν.4413/2016

(Α΄ 148)

 • Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.
 
       

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 YA 137954/22-12-2016

(Β΄ 4515)

 •  Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 (β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016
 

 

 

ΥΑ ΕΜΠ.ΕΞ.116/17-02-2017

(Β΄ 551)

 • Αποφάσεις Υπουργού Υγείας, για α) Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από ΕΠΥ, β) Σύσταση επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΠΥ αναφορικά με θέματα άρθρου 41 ν. 4412/2016
 

ΥΑ 20886/20-02-2017

(Β΄ 663)

 • Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, για Συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται από τη ΓΔ Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της ΓΓΕ & ΠΚ
 

ΥΑ ΔΝΣγ/οικ 15299 /ΦΝ 466/02-03-2017

(Β΄ 900)

 • Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

 

ΚΥΑ 1191/14-03-2017

(Β΄ 969)

 • Κοινή Απόφαση Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
 

ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017

(Β΄ 677)

 • Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΑΔΗΣΥ 158/2016

(Β΄ 3698)

 • Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.