ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας (ΚΛΙΚ στο εικονίδιο του pdf) νόμους και προεδρικά διατάγματα, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα.

 

NOMOI

N.4412/2016

(Α΄ 147)

  • Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 

  Δείτε το κείμενο του νόμου 4412 με περιεχόμενα και σε ενιαία, αναζητήσιμη μορφή

(www.eaadhsy.gr/n4412)

Ν.4413/2016

(Α΄ 148)

  • Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.
 
       

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 YA 137954/22-12-2016

(Β΄ 4515)

  •  Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016