* Για την ορθή προβολή των παρακάτω εγγράφων και την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής προτείνεται η χρήση Adobe Reader και όχι η προβολή τους μέσα στο φυλλομετρητή (internet browser).

Κατευθυντήρια οδηγία 17 σχετικά με την ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας με ΑΔΑ: ΩΕ7ΤΟΞΤΒ-Ε7Ω

 

Κατευθυντήρια οδηγία 15 σχετικά με Οδηγίες συμπλήρωσης για το "Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)".

Περισσοτερα

Κατευθυντήρια οδηγία 14, σχετικά με τη δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Περισσοτερα

Κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής για τον έλεγχο της καταλληλότητας των οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας εδώ, με ΑΔΑ: ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για τη σύνταξη Κατευθυντήριων Οδηγιών με αποδέκτες αρμόδιους δημόσιους φορείς και αναθέτουσες αρχές (αρ. 8 παρ. 2 περ. β΄ υποπ. γγ΄του π.δ/τος 123/2012), συντάχθηκαν Υποδείγματα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης, που αφορούν στις εγγυήσεις που οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Περισσοτερα

Κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Περισσοτερα

Κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τους όρους εφαρμογής των διατάξεων της υπεργολαβίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με αφορμή θέματα που έχουν ανακύψει κατά τη χρήση των εν λόγω διατάξεων.

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: 6243ΟΞΤΒ-ΞΧ9

 

Εκδόθηκε επικαιροποιημένη έκδοση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 5.
Οι αλλαγές που επήλθαν στην αρχική έκδοση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 5 συνίστανται στην επικαιροποίησή της ως προς τα ακόλουθα σημεία:...

Περισσοτερα

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (αρθ. 2 παρ. 2 περ. δ' του ν. 4013/2011), εκδίδεται η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών.

Περισσοτερα

Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν. 4281/2014 (Α΄ 160). Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: 6Π78ΟΞΤΒ-ΕΒ7.

Περισσοτερα

Ημερομηνία έκδοσης: 17.02.2015

(δηλαδή πριν την ψήφιση του ν.4320/2015 που τροποποίησε διαταξεις του ν.4281/2014)

Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Περισσοτερα

Οδηγίες για την προσαρμογή του περιεχομένου των όρων των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β. Το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας μπορείτε να το δείτε εδώ, καθώς και στο πρόγραμμα "Διαύγεια" με ΑΔΑ: 7ΨΔ6ΟΞΤΒ-ΒΑΧ

Ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό και το περιεχόμενο του Μέρους Β "Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" του ν. 4281/2014 (κλικ για μεταφόρτωση) καθώς και την αποσαφήνιση του τρόπου και του χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους διατάξεων αυτού.

Το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας μπορείτε να το δείτε εδώ, καθώς και στο πρόγραμμα "Διαύγεια" με ΑΔΑ: 7ΘΘ9ΟΞΤΒ-Τ20.

Οδηγίες για την τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας μπορείτε να το δείτε εδώ, καθώς και στο πρόγραμμα "Δι@ύγεια" με ΑΔΑ: 76Ψ6ΟΞΤΒ-Θ8Ρ

Οδηγίες για τη χρήση της συμφωνίας-πλαίσιο στις δημόσιες συμβάσεις.

Μπορείτε να "κατεβάσετε" (download) την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: Ω7Τ8ΟΞΤΒ-8ΤΟ

Οδηγίες για να αποφεύγονται συχνά λάθη / πλημμέλειες, κατά τη σύνταξη διακηρύξεων.

Μπορείτε να "κατεβάσετε" (download) την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: 6162ΟΞΤΒ-4ΕΓ

Το κείμενο της Οδηγίας αποτυπώνεται και σε μορφή πίνακα με όμοιο περιεχόμενο.

Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011.

Μπορείτε να "κατεβάσετε" (download) την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΞΤΒ-ΔΚΦ

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 ισχύουν τα νέα κατώτατα χρηματικά όρια σύμφωνα με τον Κανονισμό EE 1336/2013.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τα κατώτατα όρια, στο ενημερωτικό έγγραφο του Προέδρου της Αρχής με ΑΔΑ : ΒΙ6ΝΟΞΤΒ-ΕΨ4.