ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ

Με το άρθρο 375 παρ. 7 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται το άρθρο 4, παρ. 3, εδάφιο έβδομο του ν. 4013/2011, στο οποίο προβλεπόταν η επιβολή κράτησης ύψους 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Μετά την εν λόγω τροποποίηση η κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ανέρχεται πλέον σε 0,06% αντί του 0,10%, για συμβάσεις που συνάπτονται από 08.08.2016 και εντεύθεν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις πληρωμές που αφορούν σε συμβάσεις που είτε εκίνησαν είτε συνήφθησαν προ της 08.08.2016 εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,10% και η παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Υ.Α. 5132/11.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3335/11.12.2014)