ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής με θητεία τριών ετών.  Μπορείτε να δείτε περισσότερα, στο έγγραφο της Αρχής στο πρόγραμμα Δι@υγεια (ΑΔΑ: 6ΨΟΟΟΞΤΒ-ΚΩ6)